???
Van Inox
Van - kh?p n?i
Gi?i Thi?u PDF. In Email

Công Ty TNHH ?úc Chính Xác RAY CHURN là công ty 100% v?n ?ài Loan, ???c thành l?p vào n?m 1989. Chuyên ?úc s?n xu?t các m?t hàng thép không r? nh? ??u g?y ?ánh golf và các linh ki?n ng? kim khác. Công ty không ng?ng khai thác, t?o m?i s?n ph?m, không ng?ng phát tri?n, nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m.


Chúng tôi có ??i ng? công nhân viên ?ă qua rèn luy?n k? l??ng và có h? th?ng b?o ??m ch?t l??ng. Công ty chúng tôi ?ă ??t ???c h? th?ng ch?t l??ng BS EN ISO9001 : 2008. ??ng th?i c?ng có s? qu?n lư ch?t ch? trong các quá tŕnh s?n xu?t.

Công ty chúng tôi có nhi?u n?m kinh nghi?m v? s?n xu?t OEM. Công ty d?a vào nhu c?u c?a khách hàng s?n xu?t, d?a trên s?n ph?m phôi, bán thành ph?m hay thành ph?m do khách hàng cung c?p, chúng tôi r?t mong nh?n ???c b?n v? s?n ph?m và ch? t?o khuôn ?úc.

T?ng Công Ty ? ?ài Loan thành l?p vào tháng 12 n?m 1989

Công Ty TNHH ?úc Chính Xác RAY CHURN ( Vi?t Nam ) thành l?p vào tháng 05 n?m 1996.

Di?n tích nhà x??ng  :  6,000 mét vuông.

Nhân viên : cán b? ?ài Loan 05 ng??i, công - nhân viên Vi?t Nam 100 ng??i 

Công Ty TNHH ?úc Chính Xác RAY CHURN có t?ng s? v?n ??u t? là 3,000,000 USD.

Các s?n ph?m ch? y?u là :

 1/ ??u g?y ?ánh golf.

 2/ Các s?n ph?m linh ki?n ng? kim : kh?p n?i, cán dao mu?ng n?a Inox, linh ki?n xe ??p, xe h?i, linh ki?n m?t bích, linh ki?n d?ng c? th?c ph?m, các linh ki?n máy móc, linh ki?n ng? kim khác... 

 
 

CÔNG TY TNHH ?ÚC CHÍNH XÁC RAY CHURN
???ng 19 Khu Ch? Xu?t TÂN THU?N , Qu?n 7, TP. HCM
?i?n tho?i : 84-8-37701567~8    Fax  : 84-8-37701639
Website : www.raychurn.com  Email : liao.pro@msa.hinet.net - raychurn700@gmail.com

00282250
TodayToday0